Arzén

Chronickému působení arzénu jsou vystaveny miliony lidí. Desetiletá studie ukazuje na jeho dosud neznámou stránku. Pokud je organismus jednou vystaven vyšším dávkám, jejich pozdější snížení už nic nespraví.
Zvláště vysoké hodnoty arzénu byly zjištěny na Chomutovsku a Mostecku. Vina se dává hnědému uhlí, které obsahuje arzénu poměrně hodně. Vliv na kontaminaci půd má i těžba rud, sklářský průmysl a pod. Svědčí o tom vyšší koncentrace arzénu v půdách v okolí Příbrami a Kutné Hory. Nejvíce zasažené půdy jsou v oblasti Sokolova (40 %) a Chomutova (30 %). Mezi arzénem silně znečištěné řeky patří např. Ohře a Bílina.

Mnoho chalupářů a chatařů ale i majitelů RD si nebezpečí ani není vědomo. Pořídili si vrtané studny, které mají v podloží břidlici či žulu a ty rády arsen obsahují. Při kontrole kvality pitné vody však není obsah arsenu stanovován, protože požadavek na něj není v tzv. kráceném rozboru zahrnut. Laboratoře měření arsenu nenabízejí také proto, že málokdo jeho stanovení požaduje a na měření nízkých koncentrací, o které se jedná, jsou vybaveny jen zřídka.

Naše norma pro pitnou vodu vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace. Ta uvádí maximálně možné množství arzénu 10 µg/litr. Tento údaj převzala naše legislativa (vyhl. č. 252/2004 Sb.). Doporučení Světové zdravotnické organizace je ale letité a neodráží nové poznatky týkající se genotoxicity arzénu. Zatím k tomu přihlíží jen zpřísnění normy pro balenou kojeneckou a pramenitou vodu. U té je nejvyšší mezná hodnota (NMH) 5 µg/l (příloha č. 2 k vyhlášce 275/2004 Sb.).

Filtrace

Existuje několik řešení jak arzén odfiltrovat. Ale pozor na to! Jedná se o nebezpečný odpad stejně jako vyhořelé jaderné palivo! Podle toho se s jeho likvidací musí taky zacházet! Odpovědnost nese ten, kdo jej vyprodukuje. Na našem trhu se teď nově uplatňuje schválená a velmi účinná technologie, která otázku likvidace nebezpečného odpadu řeší velmi elegantně a bezpečně a je poměrně finančne nenáročná. A řeší nejen arzén, ale i jiné těžké kovy, fosfáty a jiné!


Mapa výskytu

As vyskyt CR